Afdrukken

Bijlage bij het gemeenteraadsbesluit d.d. 19 december 2013

I. Algemene bepalingen

Artikel 1

Dit reglement is van toepassing op de gemeentelijke speelpleinwerking ‘De Winny’s’ die iedere schoolvakantie ingericht wordt in sporthal Hertblock gelegen in de Orchideeënlaan z/n, of een andere locatie te Steenokkerzeel.

Artikel 2

Dit reglement is van toepassing voor iedere ouder die zijn/haar kind inschrijft voor de speelpleinwerking.

Artikel 3

De jeugddienst kan in samenspraak met het bestuur te allen tijde kinderen de toegang tot het speelplein weigeren indien herhaaldelijk blijkt dat dit kind de normale gang van het speelplein verstoort of een gevaar betekent voor het welzijn van de andere kinderen en/of animatoren. Dit na meerdere gesprekken met het betrokken kind en diens ouders.

Artikel 4

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies, schade of diefstal.

Artikel 5

Voor alle kinderen en animatoren is een verzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten bij Ethias, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt.

II. Toelatingsvoorwaarden

Artikel 6. Deelnemers

Alle kinderen woonachtig of schoolgaand te Steenokkerzeel of kinderen van gemeentepersoneel, tussen 3 en 14 jaar, zijn welkom op het speelplein.

Het kind moet drie jaar zijn bij aanvang van de vakantieperiode waarvoor het ingeschreven is.

Het aantal deelnemers aan de speelpleinwerking wordt beperkt tot 50 kinderen per dag tijdens de krokus -, herfst- en kerstvakantie en tot 80 kinderen per dag tijdens de paas – en zomervakantie.

Artikel 7. Nederlands

Steenokkerzeel is een Vlaamse gemeente. Op het speelplein wordt alleen Nederlands gesproken, zowel door de animatoren als door de kinderen.

Artikel 8. Zindelijk

Zindelijkheid is een voorwaarde om naar het speelplein te komen. Het kind moet zelfstandig naar het toilet kunnen gaan. Reserveondergoed is aangewezen.

III. Tarieven

- De deelnameprijs bedraagt € 10 per kind/dag voor de dagen dat er 1 kind van een gezin woonachtig in de gemeente of van gemeentepersoneel wordt ingeschreven. Ook de gescheiden ouder die in Steenokkerzeel woont waarbij het kind niet in Steenokkerzeel gedomicilieerd is, betaalt € 10 per dag.

- De deelnameprijs bedraagt € 9 per kind/dag voor de dagen dat er 2 kinderen van hetzelfde gezin woonachtig in de gemeente of van gemeentepersoneel worden ingeschreven.

- De deelnameprijs bedraagt € 8 per kind/dag voor de dagen dat er 3 of meerdere kinderen van hetzelfde gezin woonachtig in de gemeente of van gemeentepersoneel worden ingeschreven.

- De deelnameprijs bedraagt € 13 per kind/dag voor kinderen die in de gemeente naar school gaan maar hier niet wonen. Hierbij gelden geen kortingen voor 2 of meerdere kinderen.

IV. Praktische afspraken

Artikel 9. Openingsuren en dagindeling

07u00 – 09u00 Onthaal – opvang: kinderen spelen vrij onder toezicht van de animatoren. De speelpleinpoort sluit om 9u15 waarna geen kinderen meer toegelaten worden.
09u00 – 10u15 1ste activiteit aangeboden door de animatoren.
10u15 – 10u45 Pauze: tien uurtje
10u45 – 12u00 2de activiteit aangeboden door de animatoren.
12u00 – 13u00 Lunchpauze en vrij spel onder toezicht van de animatoren.
13u00 – 14u15 3de activiteit aangeboden door de animatoren.
14u15 – 14u45 Pauze
14u45 – 16u00 4de activiteit aangeboden door de animatoren.
16u00 – 18u00 Opvang: kinderen spelen vrij onder toezicht van de animatoren tot ze door hun ouders opgehaald worden. Dit einduur moet strikt gerespecteerd worden. Er wordt een vergoeding van € 5 per beginnend kwartier na 18u aangerekend aan ouders van kinderen die te laat opgehaald worden.

Artikel 10

Kinderen brengen zelf een lunchpakket (met eventueel een drankje) mee. Laat extra snoepgoed (ook chips) liever thuis.

Water is gratis te verkrijgen.

Sinaasappelsap en appelsap kosten € 1.00, jaarlijks aan te passen aan de kostprijs.

De drankkaarten (€ 10 voor 10 bonnetjes) kunnen bij de jeugddienst en op het speelplein aangekocht worden.

Artikel 11. Inschrijven en uitschrijven

De inschrijvingen gebeuren bij de jeugddienst - Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel - tijdens de openingsuren van het gemeentehuis of online via http://www.steenokkerzeel.be/tickets/index.php waarbij de betaling (cash/bancontact) onmiddellijk dient te volgen.

De inschrijvingen worden definitief afgesloten één week voor de betreffende vakantieperiode of wanneer het maximum aantal kinderen bereikt is.

Bij ziekte van het ingeschreven kind wordt de jeugddienst (telefonisch of per e-mail) verwittigd. Tot maximum twee weken na de betreffende afwezige dagen kan het doktersattest binnengebracht worden waarmee ouders het inschrijvingsgeld kunnen recupereren.

Ten laatste 48u voor de ingeschreven speelpleindag contacteren de ouders de jeugddienst (telefonisch of per e-mail) om afwezigheid om een andere rede dan ziekte te melden. Gebeurt dit niet (tijdig) dan volgt er een vergoeding van € 5 per afwezige speelpleindag.

Wanneer ouders tijdig een afwezigheid melden, kunnen kinderen op de wachtlijst verder geholpen worden.

In het belang van het kind en de goede werking, worden kinderen op voorhand door de jeugddienst in leeftijdsgroepen onderverdeeld. Hierdoor kunnen broers, zussen en vriendjes gescheiden worden.

Artikel 12. Kostbaar en persoonlijk materiaal

Kinderen brengen geen speelgoed, waardevol materiaal (gsm, game boy,…) of geld mee. Dit kan stuk of verloren gaan en is tevens niet verzekerd. We tolereren geen gsm-gebruik.

Artikel 13. Spelkledij

Kinderen spelen en bewegen makkelijker in losse kledij dat tegen een stootje kan. De naam van het kind is gemarkeerd in de kledingstukken en de rugzak. Bij verlies kunnen deze veel sneller opgespoord worden.

In de zomer brengen kinderen een zwempak en handdoek mee, in de winter een sjaal, muts en handschoenen.

Artikel 14

Verloren voorwerpen kunnen steeds op het speelplein opgevraagd worden. Na de speelpleinwerking kan je hiervoor terecht bij de jeugddienst. Na zes maanden worden de verloren voorwerpen eigendom van de gemeente.

Artikel 15

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kan je steeds bij de jeugddienst terecht op:
- 02/254.19.75
- of per e-mail jeugd@steenokkerzeel.be.

Laatste wijziging Algemene Voorwaarden: 2014-02-20